castanyes blaves

Random ramblings about some random stuff, and things; but more stuff than things -- all in a mesmerizing and kaleidoscopic soapbox-like flow of words.

7/24/2006

 
Desalinating water in Barcelona

This new installation will produce 60 hm3/year. I think that the proper technology can alleviate the current water supply problems that coastal cities are having...

---

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/sala_de_premsa/notes/NPDESSALADORA.jsp?ComponentID=111070&SourcePageID=593#1

Amb un cabal de 60 hm3/any i una demanda energètica reduïda per al procés de dessalinització de només 2,9 kWh/m3, la dessaladora permetrà:

* millorar substantivament la garantia del subministrament, amb aigua de màxima qualitat, fins i tot en situació de sequera extrema

iniciar, en condicions favorables, la reducció de l'aprofitament intensiu dels rius Ter i Llobregat, amb la conseqüent millora de reserves, i obrirà la possibilitat d'incrementar els cabals de manteniment en els rius, i

* absorbir el creixement de la demanda futura d'ATLL (10% fins a l'any 2020) gràcies al seu desenvolupament modular.

El Consell d'Administració d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) adjudica provisionalment el projecte de construcció de la dessaladora a l'oferta presentada per la UTE Agbar-Drace-Dragados-Degrémont

El Consell d'Administració d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) ha acordat avui l'adjudicació provisional per al desenvolupament del projecte de construcció de la dessaladora del Baix Llobregat a l'oferta presentada per la Unió temporal d'empreses formada per Agbar-Drace-Dragados-Degrémont, per un pressupost global de 158.671.628,49 euros. El finançament per a la construcció d'aquesta infraestructura comptarà amb un 75% d'aportació dels Fons de Cohesió de la Unió Europea.

El Consell d'Administració d'ATLL vol fer constar l'alt nivell de qualitat i l'atractiu de totes les ofertes presentades per les empreses més destacades del mercat internacional i amb més solvència en l'àmbit de la dessalació, alhora que valora molt positivament l'interès que ha despertat aquest projecte per la seva magnitud i pel que comporta d'impuls a l'aplicació de les tecnologies més modernes per aconseguir fabricar i assegurar la disponibilitat d'aigua de qualitat excel·lent.

La dessaladora del Baix Llobregat, la primera en magnitud d'aigua tractada per a usos urbans que es construirà a Espanya, és una de les peces destacades del programa d'actuacions alternatives al Pla hidrològic nacional, a fi de garantir l'abastament amb aigua de qualitat i el compliment dels requeriments ambientals (qualitat i recuperació de l'estat ecològic dels rius) que emanen de la Directiva marc de l'aigua.

Aquesta instal·lació, conjuntament amb d'altres actuacions a l'àmbit del Sistema Ter-Llobregat, que gestiona l'empresa AIGÜES TER-LLOBREGAT (ampliació i aplicació de l'electrodiàlisi reversible a la potabilitzadora d'Abrera, connexió dels subsistemes Ter i Llobregat mitjançant la nova artèria Fontsanta-Trinitat, connexió del municipi del Prat de Llobregat, desdoblament del túnel Planta Ter-Trinitat, etc., obres a adjudicar enguany), així com les actuacions previstes per millorar l'aprofitament del Llobregat i dels recursos subterranis i l'impuls decisiu a la reutilització de les aigües depurades, augmentaran de manera important la garantia de subministrament fins i tot en situació de sequera extrema, i disminuiran el risc de restriccions per als diferents usos de l'aigua. Així mateix, contribuiran a millorar l'estat i les condicions de qualitat ambiental dels recursos hídrics (rius i aqüífers) de l'àmbit.

D'acord amb el Plec de clàusules tècniques, es preveu que la planta incorpori les tecnologies més modernes pel que fa als sistemes de recuperació d'energia (mitjançant cambres isobàriques), les quals permetran reduir molt significativament la despesa energètica en el procés de l'osmosi, per sota de 3 kWh/m3, alhora que amb el sistema de captació de l'aigua de mar per drens sota la platja submergida s'obtindrà una aigua filtrada de superior qualitat i regularitat pel que fa a la dessalinització. L'empresa adjudicatària disposarà fins a finals d'any per redactar i presentar el projecte constructiu detallat, que haurà de ser aprovat pel Consell d'Administració com a pas previ a l'adjudicació definitiva, prevista per a finals de desembre d'enguany. Es preveu que les obres de la dessaladora s'iniciïn el primer trimestre de 2007 i que la planta estigui operativa el gener de 2009.

Els beneficis de l'aposta per la dessalació

* Nova font de generació d'un recurs escàs al nostre país, supeditat a un règim pluviomètric irregular (mediterrani).

* Permet reduir molt significativament la vulnerabilitat de la garantia d'abastament (especialment en l'àmbit de les conques internes, i concretament en el de l'abastament metropolità) gràcies a la incorporació dels 60 hm3/any d'aigua addicionals que generarà.

* Evitarà el risc de situacions de decret de sequera o excepcionalitat que es poden produir cada 3-4 anys en funció de l'evolució de la climatologia.

* Allibera cabals de captació d'altres fonts (la pressió sobre els rius Ter, en primer lloc, i Llobregat), la qual cosa repercuteix en una millora del medi i de la qualitat de l'aigua a potabilitzar, ja que facilita un major volum de presència d'aigua a la llera, una major dilució de la contaminació i el manteniment dels cabals ecològics.

* Respon a la filosofia de la nova cultura de l'aigua, fonamentada en la gestió de la demanda i l'aprofitament racional i eficient dels recursos disponibles.

* Permetrà, juntament amb les altres actuacions alternatives al PHN, absorbir els augments de la demanda de consum previstos pel creixement demogràfic i d'altres factors (previsions del 10% de creixement de la demanda de consum en l'àmbit Aigües Ter-Llobregat d'aquí a l'any 2020).

* És una alternativa més eficient, que dóna més autonomia de gestió, i a més baix cost que qualsevol transvasament (prevista en la llista d'obres alternatives al PHN). Cal remarcar que les primeres dessaladores que es van instal·lar a Espanya tenien una demanda energètica de més de 20 kWh/m3, enfront dels que tindrà la dessaladora metropolitana (menys de 3 kWh/m3). Així mateix, i per posar una comparació, aquesta demanda energètica és només la meitat del que costaria bombar l'aigua d'un hipotètic transvasament des de l'Ebre a les terres d'Alacant, Múrcia i Almeria).

La dessalinitzadora del Baix Llobregat


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

200409   200412   200501   200502   200503   200504   200505   200506   200507   200508   200509   200510   200511   200512   200601   200602   200603   200604   200605   200606   200607   200608   200609   200610   200611   200612   200701   200702   200703   200704   200705   200707   200708   200709   200710   200711   200712   200801   200802   200803   200804   200805   200806   200807   200808   200809   200810   200811   200812   200901   200902   200903   200904   200905   200906   200907   200908   200909   200912   201001   201002   201003   201004   201007   201009   201011   201102  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]